Kup książki lub e-booki

Podaruj swoim bliskim rozwój, zdrowie oraz finanse

MOMENTY, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków.

 • Poznajcie Grzegorza Kusza jakiego nie znacie!

  Książka, którą oddaję w Twoje ręce, to autentyczny zapis życiowych momentów, którymi chcę się z Tobą podzielić, nie, poradnik czy instrukcja do idealnego życia, ale intymna podróż przez moje doświadczenia, myśli i przeżycia, które ukształtowały mnie jako człowieka.

  Momenty to nie tylko kronika moich przeżyć, ale także opowieść o codzienności, w której ukryta jest magia życia. To wspomnienia przelane na papier, które mogą być źródłem inspiracji dla Ciebie i odpowiedzią na wiele pytań, które w sobie nosisz.

 • O czym jest ta książka?

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

  • Jak ‘’zwykły chłopak z bloków’’ znalazł się wśród ludzi sukcesu
  • Jak to, czego doświadczamy, kształtuje nasze życie
  • Jak dorobiłem się 250 tyś długów.
  • Jak wiele porażek trzeba przełknąć, żeby poczuć smak zwycięstwa
  • Jak poznałem Kasię Szewczyk i Tradera21
  • Jak przypadkiem przebiegłem półmaraton
  • Jak straciłem 150 tyś zł

  Zamów książkę lub ebook – zainspiruj się i zmień swoje życie na lepsze:

 • Co skrywa w środku?

  • 258 stron wydarzeń, chwil, refleksji, obrazów i osób, które trwale wpisały się w moje życie i ukształtowały drogę, którą nadal podążam.

   Wiele osobistych fotografii

  • Inspirujące cytaty i pouczające historie
  • Pełnię zaskakujących zwrotów akcji, emocjonalnych zawieruch i wzniosłych chwil, które sprawiają, że czytelnik odkrywa nie tylko historię autora ale również siebie.
 • To właściwy MOMENT!

  Momenty to historia bycia uczniem, którą to rolę świadomie i z pokorą pełnię do dziś. Opowieść o tym, w jaki sposób życiowe doświadczenia – zarówno dobre, jak i złe – doprowadziły mnie do miejsca,w którym jestem. Wierzę,że czytając moje historie, zajrzysz w głąb siebie i przywołasz niezapomniane momenty ze swojego życia.

PORADNIK ZDROWIA, czyli jak prosto i tanio poprawić zdrowie.

 • Poznaj praktyczne wskazówki i alternatywne metody od ekspertów i praktyków

  Żyjemy w czasach, w których łatwo dostępna, masowo produkowana tania żywność zalewa sklepowe półki. Konserwanty i wypełniacze to w wielu przypadkach standard składników naszego pożywienia. Jak pokonać letarg bezrefleksyjnych zakupów i praktykować zdrowe nawyki żywieniowe – te informacje znajdziesz w naszym poradniku.

 • Zobacz co zyskasz?

  • Otrzymasz wiedzę opartą na naturalnej medycynie i alternatywnych metodach poprawy zdrowia.
  • Dowiesz się, jak zastosować holistyczne podejście do zdrowia.
  • Poznasz najważniejsze zasady, które możesz wprowadzić natychmiast, aby polepszyć swoje zdrowie.
  • Oszczędzisz czas i pieniądze – zamiast kupować drogie leki łagodzące objawy, znajdziesz wiedzę jak w tańszy i być może skuteczniejszy sposób dotrzeć do ich źródła.
  • Pożegnasz się z tymczasową ulgą i przywitasz z trwałym dobrym samopoczuciem.
  • Odkryjesz niedrogie i łatwe sposoby na naturalną poprawę zdrowia i zlikwidowanie podstawowych przyczyn powszechnych dolegliwości.
  • Zbiór szybkich, prostych do wprowadzenia i tanich sposobów na poprawę zdrowia.
 • Dla kogo jest ten poradnik?

  Dla osób, które szukają sposobów, jak wprowadzić i praktykować zdrowe nawyki żywieniowe

  Ży­je­my w cza­sach, w któ­rych łatwo do­stęp­na, ma­so­wo pro­du­ko­wa­na tania żyw­ność za­le­wa skle­po­we półki. Kon­ser­wan­ty i wy­peł­nia­cze to w wielu przy­pad­kach stan­dard skład­ni­ków na­sze­go po­ży­wie­nia. Jak po­ko­nać le­targ bez­re­flek­syj­nych za­ku­pów i prak­ty­ko­wać zdro­we na­wy­ki ży­wie­nio­we – te in­for­ma­cje znaj­dziesz w na­szym po­rad­ni­ku.

  Dla osób chcących wrócić do zapomnianych, naturalnych metod dbania o zdrowie

  Me­dy­cy­na na­szych babć, wy­ko­rzy­sta­nie do­bro­czyn­ne­go wpły­wu ja­ko­ścio­wej, na­tu­ral­nej żyw­no­ści kie­dyś znany wszyst­kim, dziś prak­ty­ko­wa­ny je­dy­nie przez nie­licz­nych. Po­wrót jest pro­sty, wy­star­czy mieć świa­do­mość, jak w łatwy spo­sób można do­ko­ny­wać wy­bo­rów ży­wie­nio­wych i ko­rzyst­nie wpły­wać na swoje zdro­wie.

  Dla osób, które mają dość przewlekłych dolegliwości

  Żyjąc w po­śpie­chu i nie zwra­ca­jąc uwagi na to co jemy i jak ży­je­my, mo­że­my zma­gać się z wie­lo­ma do­le­gli­wo­ścia­mi i cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi nawet w mło­dym wieku. Nie­ste­ty bar­dzo czę­sto „sys­te­mo­wy le­karz” prze­pi­su­je do­ży­wot­nio ta­blet­ki, a nasze zdro­wie i tak się po­gar­sza…

  Dla tych, którzy nie wiedzą od czego zacząć zdrowe życie

  In­ter­net ob­fi­tu­je w in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zdro­wia, zdro­we­go stylu życia, ja­ko­ścio­wej żyw­no­ści. Prze­syt in­for­ma­cji może jed­nak spo­wo­do­wać, że bę­dziesz za­sta­na­wiać się, jak po­sta­wić ten pierw­szy krok. Po­rad­nik to kom­pen­dium wie­dzy, która przy­stęp­nie po­da­na po­mo­że Ci roz­po­cząć (i kon­ty­nu­ować) przy­go­dę zdro­we­go życia.

  Dla osób chcących rozpocząć przygodę z superfoods

  Cenne i wy­jąt­ko­we skład­ni­ki od­żyw­cze można od­na­leźć w pro­stych, zna­nych wszyst­kim pro­duk­tach. Rów­no­cze­śnie wy­star­czy drob­na róż­ni­ca w spo­ży­wa­nej przez nas żyw­no­ści, którą po­zor­nie można by na­zwać su­per­fo­ods, a tra­ci­my sporo z war­to­ści skład­ni­ków w niej za­war­tych. Nasz po­rad­nik wska­że Ci czego uni­kać, a na co zwró­cić uwagę, by wy­cią­gnąć z je­dze­nia jak naj­wię­cej do­bre­go.

 • Poznaj porady naszych ekspertów

  Nasz zespół stworzył poradnik na bazie doświadczeń i wiedzy wielu ekspertów. Dodatkowo zaprosiliśmy 8 gości, którzy podzielili się dodatkową wiedzą i stworzyli 3 część naszego poradnika.

  Ryszard Grzebyk

  Autor książ­ki „Rak to nie wyrok”, dy­plo­mo­wa­ny w Ka­na­dzie oste­opa­ta (DOMP), dok­tor me­dy­cy­ny na­tu­ral­nej (DNM) i chiń­skiej (DTCM), spe­cja­li­zu­ją­cy się głów­nie w cho­ro­bach chro­nicz­nych. Opra­co­wał łań­cuch przy­czy­no­wo-skut­ko­wy po­wsta­wa­nia cho­rób i na jego pod­sta­wie spo­sób le­cze­nia przy­czy­no­we­go.

  Sebastian Kilichowski

  Eks­pert Bio­hac­kin­gu. Dy­plo­mo­wa­ny die­te­tyk kli­nicz­ny, który pro­wa­dził ponad 400 pod­opiecz­nych, a obec­nie two­rzy pro­jekt jakim jest Ey­eShield, czyli firmę pro­du­ku­ją­cą oku­la­ry blo­ku­ją­ce świa­tło nie­bie­skie i zdro­we oświe­tle­nie. Ak­tu­al­nie sku­pia się na edu­ka­cji o wpły­wie świa­tła na zdro­wie i ryt­mie do­bo­wym. Or­ga­ni­zu­je w tej te­ma­ty­ce we­bi­na­ry, szko­le­nia dla firm oraz pre­lek­cje dla uczel­ni.

  Kamil Lelonek

  Pro­gra­mi­sta z po­dwój­nym dy­plo­mem in­ży­nie­ra. Ukoń­czył stu­dia die­te­tycz­ne na Uni­ver­si­ty of Co­pen­ha­gen oraz stu­dia po­dy­plo­mo­we z psy­cho­die­te­ty­ki na Uni­wer­sy­te­cie SWPS we Wro­cła­wiu. Wła­ści­ciel Hack Your Brain – stro­ny zwią­za­nej z bio­hac­kin­giem.

  Anna Mazurczyk

  Die­te­tyk kli­nicz­ny ba­zu­ją­ca na wie­dzy me­dy­cy­ny na­tu­ral­nej. Od 2014 roku zaj­mu­je się zie­lo­ną żyw­no­ścią, tj. so­kiem z trawy jęcz­mien­nej i chlo­rel­lą.

  Marek Purczyński

  Fi­zjo­te­ra­peu­ta, tre­ner i autor To­tal­nej Te­ra­pii. Po­pu­la­ry­za­tor sze­ro­ko po­ję­tej kul­tu­ry fi­zycz­nej i dba­nia o zdro­wie. Autor naj­po­pu­lar­niej­sze­go pol­skie­go vi­de­oblo­ga na YT trak­tu­ją­ce­go o zdro­wiu i fi­zjo­te­ra­pii.

  Bracia Rodzeń

  Łu­kasz i Ma­te­usz – bliź­nia­cy, któ­rzy są le­ka­rza­mi, pro­pa­gu­ją­cy­mi ni­sko­wę­glo­wo­da­no­wy styl życia LCHF/KETO. Idą pod prąd i oba­la­ją nawet naj­bar­dziej skost­nia­łe teo­rie sys­te­mu me­dycz­ne­go.

  Bogdan Smolorz

  Pie­karz spe­cja­li­zu­ją­cy się w zdro­wym bez­glu­te­no­wym BIO pie­czy­wie. Z pasją i peł­nym za­an­ga­żo­wa­niem wy­zna­je misję „Ko­chaj – Służ – Dbaj”. Pro­pa­ga­tor rze­mieśl­ni­cze­go pie­kar­stwa z misją i po­wro­tu do na­tu­ral­no­ści.

   

  Daj sobie szan­sę na zdrow­sze i lep­sze życie. Zdo­bądź swój kom­pas, który po­pro­wa­dzi Cię przez gąszcz in­for­ma­cji i po­mo­że we wdro­że­niu zdro­wych zmian każ­de­go dnia!

Odkryj Metamorfozę Finansową i zbuduj zdrową tożsamość finansową już teraz!

 • Zbudujesz zdrową finansową tożsamość:

  Finanse to jeden z głównych obszarów w życiu każdego gospodarstwa domowego. Kształtowanie w sobie postawy świadomości finansowej i jej rozwój to klucz do zdrowych i bezpiecznych finansów. W książce MF odkryjesz, czym jest świadomość finansowa, a także dowiesz się czemu posiadanie jej otwiera drzwi do finansowego bezpieczeństwa.

 • Docenisz wartość czasu – najważniejszego aktywa w Twoim życiu:

  Mówi się, że czas to pieniądz. Moim zdaniem czas to najważniejszy nakład inwestycyjny w życiu. Uświadomienie sobie jego kluczowego znaczenia pomoże Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji finansowych i uniknięciu pułapki bierności.

 • Dowiesz się, jak efektywnie budować swój majątek:

  Zarabiasz, oszczędzasz, wydajesz… a czy analizujesz, w jakim kierunku rozwijasz swój majątek? Metamorfoza Finansowa dostarczy Ci narzędzi, które pomogą Ci aktywnie i świadomie się bogacić. Dzięki tej książce zrozumiesz, czym jest zdrowa filozofia majątkowa.

 • Czemu potrzebujesz tej książki?

  Brak finansowej edukacji:

  Podstawowa edukacja w Polsce prawie całkowicie pomija edukację finansową. Uczymy się wielu rzeczy, ale nie dowiadujemy się, jak zarządzać finansami osobistymi, inwestować, czy budować finansową przyszłość. „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową.” wypełni tę lukę w Twojej wiedzy i zmotywuje Cię do świadomego gospodarowania majątkiem.

  Wygodne rutyny:

  Często pozostajemy w strefie komfortu, przyzwyczajeni do rutynowych zachowań finansowych, które mogą być nieskuteczne lub wręcz szkodliwe. Dzięki książce „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową” zrozumiesz jakie nawyki mogą Cię hamować, przełamiesz rutynę i zmienisz myślenie o zarządzaniu finansami.

  Kultura konsumpcjonizmu:

  Zagłębiamy się w kulturę konsumpcjonizmu, goniąc za niepotrzebnymi rzeczami i reklamowymi obietnicami szczęścia. „Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową.” wskaże Ci, jak odnaleźć równowagę między konsumpcjonizmem a budowaniem finansowego bezpieczeństwa.

  Chaos informacyjny:

  W dobie wszechobecnego Internetu i mnóstwa sprzecznych informacji  trudno odsiać wartościowe treści od błahego szumu. W tej książce przedstawię Ci kluczowe informacje w zwięzły i rzetelny sposób, dzięki czemu uporządkujesz wiedzę i poczujesz się pewniej na rynku finansowym.

Zestawy książka + ebook

KSIĄŻKA + EBOOK

Momenty – zestaw

97 zł

174 zł

Najniższa cena z ostatnich. 30 dni: 97 zł

KSIĄŻKA + EBOOK

Metamorfoza Finansowa – zestaw

127 zł

174 zł

Najniższa cena z ost. 30 dni: 127 zł

KSIĄŻKA + EBOOK

Poradnik Zdrowia – zestaw

127 zł

174 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 127 zł

Kup pojedyncze książki / E-booki

KSIĄŻKA

Momenty – książka

67 zł

87 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 87 zł

KSIĄŻKA

Poradnik Zdrowia – książka

87 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 87 zł

KSIĄŻKA

Metamorfoza Finansowa

87zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 67 zł

E-BOOK

Momenty

67zł

87zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 87 zł

E-BOOK

Poradnik Zdrowia

87zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 87 zł

E-BOOK

Metamorfoza Finansowa

87zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 87 zł

Autorzy

Dawid Kozioł

Autor książki Metamorfoza Finansowa. Zbuduj zdrową tożsamość finansową.

Ekspert w dziedzinie finansów osobistych. Akcjonariusz i wiceprezes Investment Partners S.A., współwłaściciel Kanału YouTube Agent Specjalny, współzałożyciel projektu #Finansowozalezni. Pomysłodawca ruchu Metamorfozy Finansowej, działający na rzecz rozwoju finansowej świadomości społeczeństwa. Inspirator transformacji życia finansowego gospodarstw domowych, dzielący się wiedzą, jak skutecznie budować majątek i zarządzać pieniędzmi.

Grzegorz Kusz

Autor książki Momenty

Grzegorz Kusz – założyciel i prowadzący kanał na YT „Grzegorz Kusz – Agent Specjalny”, który osiągnął już ponad 340 tys. subskrypcji.

Przedsiębiorca od 2009 roku, opierający swój biznes o zarządzanie nieruchomościami. Tworzenie kanału na YT jest jego największą pasją, w którą wkłada całe zaangażowanie.
___________________________

Autorzy książki Poradnik Zdrowia

Zespół Grzegorza Kusza  stworzył poradnik na bazie doświadczeń i wiedzy wielu ekspertów. Szczególne podziękowania dla Iwony Lindert, Adama Romka oraz Karoliny Ślusarczyk za ich ogromny wkład w tworzenie poradnika. Dodatkowo zaprosiliśmy 8 gości, którzy podzielili się dodatkową wiedzą i stworzyli 3 część naszego poradnika. Poniżej znajdziesz więcej informacji.

 • Ryszard Grzebyk

  Autor książki „Rak to nie wyrok”, dyplomowany w Kanadzie osteopata…

 • Sebastian Kilichowski

  Ekspert Biohackingu. Dyplomowany dietetyk kliniczny,…

 • Kamil Lelonek

  Programista z podwójnym dyplomem inżyniera…

 • Anna Mazurczyk

  Dietetyk kliniczny bazująca na wiedzy medycyny naturalnej…

 • Marek Purczyński

  Fizjoterapeuta, trener i autor Totalnej Terapii…

 • Bracia Rodzeń

  Lekarze, propagujący niskowęglowodanowy styl życia…

 • Bogdan Smolorz

  Piekarz specjalizujący się w zdrowym bezglutenowym BIO pieczywie…

Opinie zadowolonych widzów

Komentarze zadowolonych klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Jak długo trwa promocja? Czy później będzie można też kupić pakiety?

  Jest to specjalna świąteczna promocja, którą przewidujemy tylko do 22 grudnia 2023 roku. Następnie świąteczne zestawy książek zostaną wycofane, pozostanie możliwość zakupu pakietu samych książek oraz e-booków w standardowych cenach. Ewentualne zestawy będą miały wyższą cenę niż zestawy świąteczne.

 • 2. Czy przesyłka w pakietach jest darmowa?

  Tak, tylko do 22.12 przy wybraniu dowolnego pakietu, przesyłka InPost Paczkomat lub kurierem Inpost jest przez nas pokrywana na terenie Polski. Po tym terminie koszt wysyłki według standardowych opłat naszej księgarni.

 • 3. Jakie są możliwe formy płatności?

  Książkę można kupić przy pomocy:

  • kodu BLIK
  • szybkiego przelewu przez bramkę Przelewy 24
  • przelewu bankowego tradycyjnego  lub z aplikacji np. Revolut, Wise, ZEN.
  • Karty płatniczej debetowej lub kredytowej
 • 4. Jak zapłacić przelewem tradycyjnym?

  Jeśli nie możesz opłacić zamówienia online, w trakcie zamówienia i wpisywania danych, wybierz przelew tradycyjny i złóż zamówienie, klikając w czerwony przycisk. Prosimy wtedy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe, które wtedy zostanie wyświetlone. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 • 5. W jaki sposób otrzymam książki, a w jaki e-booki?

  E-booki będą wysyłane mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia. Książki zostaną dostarczone pod wpisany adres w przypadku wybraniu kuriera lub dostarczone do wybranego urządzenia InPost Paczkomat.

 • 6. Czy wysyłacie książki za granicę?

  Tak, książki wysyłamy na terenie całej Europy. Darmowa wysyłka obowiązuje jednak tylko na terenie Polski. Składając zamówienie do innego kraju należy wybrać państowo, do jakiego ma zostać dostarczona przesyłka. Wówczas pojawi się koszt przesyłki zagranicznej.

 • 7. Czy można otrzymać fakturę VAT?

  Tak. Wystarczy w trakcie rejestracji zaznaczyć, że dokonuje się zakupu na firmę i wpisać NIP oraz dodatkowe dane. Faktura przyjdzie automatycznie na e-mail po zaksięgowaniu wpłaty.